آشنایی بیشتر با سهام ایران خودرو ( نماد خودرو )

آشنایی بیشتر با سهام ایران خودرو ( نماد خودرو )


نکته : این اطلاعات از گزارش صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ شرکت ایران خودرو که در سامانه کدال منتشر شده استخراج گردیده است و سایت بورس فارسی هیچ گونه دخل و تصرفی در این نوشته نداشته. همچنین در آینده جداول مالی و مدیریتی نیاز به بروزرسانی دارد .


ﻛﻠﻴﺎﺗﻰ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ ایران خودرو

ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٤١ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره٨٣٥٢ ﺑﻨﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺮان ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و در ﺗﺎرﻳﺦ ١٥ ﻣﻬﺮﻣﺎه ١٣٤٢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) از ﺗﻴﺮﻣﺎه ١٣٥٨ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ” اﻟﻒ” ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٦٠ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان، اداره اﻣﻮر آن را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اواﺧﺮ ﺳﺎل ١٣٧١ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

 

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻰ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺮﻛﺖ ایران خودرو

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ، ﺗﺎﺳﻴﺲ و اﺣﺪاث و اداره ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ، در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﻮدروي ﺳﻮاري، ﻛﺎﻣﻴﻮن ، اﺗﻮﺑﻮس ، ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻮس، واﻧﺖ، واﮔﻦ ﻗﻄﺎر و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاء آﻧﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻓﺮوش و ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ و واردات ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺷﺨﺎص داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﺣﺪود ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاي آن ﻻزم ﻳﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﻪ، اﺟﺰاﺋﻰ از ﻣﻮﺗﻮر، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﻴﻠ ﻬﺎي ﺳﻮاري و واﻧﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺮﻛت های ﻓﺮﻋﻰ و واﺑﺴﺘﻪ در ﻳﺎدداﺷت های ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻰ اﻓﺸﺎء ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو واﺣﺪ اﺻﻠﻰ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻰ آن در ﺗﻬﺮان ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ١٤ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ۲٫۱۷۱٫۰۸۸ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزارﻫﺎى اﺻﻠﻰ و وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ایران خودرو

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﻪ ، ﻣﻮﺗﻮر و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻮاري و واﻧﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ٤٢ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻫﻢ دﻻﻳﻞ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ، اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در روش ﻫﺎى ﻓﺮوش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮق ﺑﺎ اراﺋﻪ روشﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ و… ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

آشنایی بیشتر با سهام ایران خودرو ( نماد خودرو )

 

آمار توليد خودرو سواري بازار براساس اطلاعات وزارت صمت و سهم ايران خودرو از بازار به شرح جدول ذيل ارائه مى گردد:

سهم ايران خودرو از كل بازار (سوارى توليد داخل )
دوره مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ دوره مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۰۳  شرح

 

سهم شركت از بازار  كل توليد بازار   سهم شركت از بازار    كل توليد بازار  
درصد دستگاه دستگاه درصد دستگاه دستگاه
٤٣ ٣٠٣،٥١٨ ٧١٣،٢٣٣ ٥٠ ٢٦٠,٥٣٤ ٥٢٤،١٦٧

 

 

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﻓﻌﻠﻰ و ﺧﻄﻮط ﺗﺠﺎرى ﺟﺪﻳﺪ ایران خودرو

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺳﻤﻨﺪ ( ﺳﻤﻨﺪ ال اﻳﻜﺲ، ﺳﻤﻨﺪ ال اﻳﻜﺲ ٧EF، ﺳﻤﻨﺪﺳﻮرن) ، ﮔﺮوه ﭘﮋو (ﭘﮋو ٢٠٦ ،ﭘﮋو ٢٠٦ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ،٢٠٧ دﺳﺘﻰ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ، ﭘﮋوﭘﺎرس ، ﭘﮋو ٤٠٥ ، ﭘﮋو  ٢٠٠٨ )، ﮔﺮوه دﻧﺎ ، ﮔﺮوه راﻧﺎ ، ﮔﺮوه واﻧﺖ ، ﻫﺎﻳﻤﺎ ، ﮔﺮوه ﺗﻨﺪر و ٣٠Hﻛﺮاس ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ٩٨ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻌﻰ دارد ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﭘﮋو ٢٠٠٨ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺟﺮاﺋﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزي ﭘﮋو ٣٠١ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﮋو ٣٠١ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋو در ایران خودرو ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮدرو درﺗﺎرﻳﺦ ٢٣ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎوري رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺳﺎﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻻن ذﻳﺮﺑﻂ روﻧﻤﺎﻳﻰ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﮋو ٣٠١ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﻰ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ٨٥ ﮔﺎﻧﻪ و دوﺳﺖ دار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد ﻧﻘﺺ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ١٠ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ، ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره و دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎزي و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي در ٦ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه از اﻫﺪاف ﻛﻼن ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﺑﺮﻗﻰ از دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

آشنایی بیشتر با سهام ایران خودرو ( نماد خودرو )

 

  • تركيب سهامداران :
 درصد به كل سهم تعداد سهم نام سهامداران
١٥,٢٣ ٢،٣٣٠،٨١٨،٩٠٢ شركت تدبيرسرمايه آراد(سهامى خاص )
١٣،٨٤ ٢،١١٨،٠٧٥،٢٦٩ سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران
١٠,٦٣ ١،٦٢٦،٣٨٩،٩٧٥ شركت بازرگانى سپهرايرانيان كيش
٨،٢١ ١،٢٥٦،١١٢،٣١٧ شركت سرمايه گذاري سمند
٥،٨٩ ٩٠٠،٩٤٣،٠٩٨ شركت نگار نصر سهم
٥،٠١ ٧٦٦،٥١٨،٧١٣ شركت سرمايه گذاري ملى ايران
٤,٩٩ ٧٦٢،٩٥٣،٨٩٧ صندوق بازنشستگى كشوري
٣,٠٤ ٤٦٤،٧٣٦،١٣٤ شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگى كشوري
٦٦،٨٤  ١٠،٢٢٦،٥٤٨،٣٠٥ جمع سهامداران حقوقي تا سه درصد
٣٣،١٦  ٥،٠٧٣،٤٥١،٦٩٥ ساير سهامداران
١٠٠  ١٥،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ جمع كل سهامداران حقيقي و حقوقي

 

 

راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻛﻼن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ایران خودرو

ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو اوﻟﻴﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ارزش آﻓﺮﻳﻨﻰ، ﺳﻮد آوري ﭘﺎﻳﺪار و اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻰ و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﺑﺎزار در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻛﺸﻮر و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري، درآﻣﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻣﺤﺼﻮل و دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺴﺐ ﺗﻮان ﻓﻨﻰ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺎﺑﺘﻰ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ارﺗﻘﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻛﺸﻮر در اﺑﻼﻏﻴﻪ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻛﻼن ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٤٠٠ ﻣﺪون ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﻌﻠﻰ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﺎن و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت و رﻗﺎﺑﺘﻰ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﺮد ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻣﺘﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺣﻴﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﭘﻜﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﺮوه اﻳﺮان ﺧﻮدرو، ﻫﻢ راﺳﺘﺎﻳﻰ و ﻫﻢ ﮔﺮاﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﻮر، ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اي در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎي ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان و ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف، رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠﻰ ﻗﻄﻌﺎت و….ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اهداف شركت در نحوه و تركيب سرمايه گذاري ها

گروه صنعتى ايران خودرو متشكل از حدود ٦١١ شركت فرعى و وابسته مى باشد كه در حوزه هاي مختلف از قبيل تامين قطعات، خدمات پس از فروش، سرمايه گذاري در سهام شركتها، خدمات حمل ونقل، آموزشى كاركنان و… مشغول به فعاليت مى باشد. با توجه به اينكه پايان سال مالى بسياري از شركتهاي فرعى و وابسته ايران خودرو ٢٩/١٢/١٣٩٨ مى باشد، لذا در تاريخ تهيه اين گزارش هيچ مبلغى بعنوان درآمد سرمايه گذاري در سهام شركتها شناسايى نشده است.  ادر ين ميان  اشركت يران خودرو به عنوان شركت اصلى سعى دارد با شناسايى تعداد سهام آزاد شركتهاي بورسى گروه در مالكيت (غير وثيقه اي) با هدف واگذاري به شرط حفظ و ادامه كنترل و نفوذ در شركتهاي مذكور در جهت جبران بخشى از سرمايه در گردش مورد نياز، شناسايى شركتهاي غير فعال، درحال انحلال و كم بازده جهت واگذاري، ادغام و تسريع در انحلال با هدف كاهش هزينه هاي شركت داري و تبديل دارائيهاي غير مولد به مولد، انجام فرايند عارضه يابى منظم و موردي شركتهاي زير مجموعه گروه و ارائه راهكارهاي عملياتى در جهت بهبود عمليات جاري شركت و فرآيند رتبه بندي شركت هاي گروه نتيجه مطلوب تري را ازشركتهاي زير مجموعه خود طلب نمايد. در اين ارتباط فروش سهام بانك پارسيان سهم گروه ايران خودرو و همچنين فروش سهام برخى از شركتهاي گروه ايران خودرو در راستاي دستورالعمل بانك مركزي و وزارت صمت از طريق سامانه كدال بورس و روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد اطلاع رسانى شده است.

 

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎى ﺑﺎزار و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ شرکت ایران خودرو

ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ، ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ و ﺗﺎﺧﻴﺮ درﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ارز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ، ﻫﻤﮕﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ از ﺳﻮي وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﻣﻴﺪوارﺑﻮد. ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﭘﻴﺶ رو در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ، ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ، ﺣﻔﻆ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ( (csi و … ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎ در اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم رده ﺑﻨﺪي در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻛﻒ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺎزاد از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻰ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ، اﺻﻼح ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ، ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ، اﺻﻼح ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ، واﻗﻌﻰﻛﺮدن اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻧﺎﺷﻰاز ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮحﺷﺪه ازﺳﻮي ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮانﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ.

ورود ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎع در ﺑﺤﺚ ﺧﻮدروﺳﺎزي ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻰ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوري و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎي ﺗﻚ ﺗﻠﻘﻰ ﮔﺮدد. اﺣﻴﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﭘﻜﻮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻰ داﺧﻠﻰ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ و رواﺑﻂ

رﻳﺴﻚ ﻫﺎ

اﻳﺮان ﺧﻮدرودر راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﭘﻴﺶ آﻣﺪه، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺧﻠﻰ ﺳﺎزي، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎدي و ﻗﻴﻤﺘﻰ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ رو آورده و در ﻛﻨﺎر راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪي وﻳﮋه دارد.

ﻋﻤﺪه رﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:

١- رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو روﻳﻜﺮد ﻓﺮوش داراﻳﻰ ﻫﺎي راﻛﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻋﺖ درﮔﺮدش ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ و ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﻧﻘﺪي روزاﻧﻪ ﺑﺎروﻳﻜﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ و ﻗﻄﻌﺎت، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه اﺳﺖ.

٢- رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪ (اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ و اوراق رﻫﻨﻰ)، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ارزان ﻗﻴﻤﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٣- رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ارز : ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت واردات ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ در داﺧﻞ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ارز ﺧﺎرﺟﻰ ﺿﺮورت ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. روﻳﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺪاوم روﻧﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز، ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ارز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺗﻔﻮي ارزي از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻰ از ارز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

٤- رﻳﺴﻚ رﻗﺎﺑﺖ : ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزار ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮوزآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

٥- رﻳﺴﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮر اﻋﻢ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي وارداﺗﻰ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻮاﻳﺰ ﺻﺎدراﺗﻰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ از رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎ ﺗﻴﻤﻰ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﻣﺎﻟﻰ و اﻗﺘﺼﺎدي وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

٦- رﻳﺴﻚ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ : اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻧﺮخ ارز ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ درﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺑﻴﻤﻪ، ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ارز آﺛﺎرﻣﻨﻔﻰ آن ﺷﺮﻛﺖ را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ دردﺳﺘﻮرﻛﺎرﻗﺮاردارد.

٧- رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت :  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﺎدهاي، ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

٨- رﻳﺴﻚ ﺻﻨﻌﺖ : از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزدﻫﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻳﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺎص و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ، دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ روي ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص اﺛﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﻛﺸﻮر ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺎزان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

٩- رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺑﺎزار : ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا رﻳﺴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪاران را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دادن اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺴﺮي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﭘﻮﺷﺶ رﻳﺴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

١٠- رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﺧﻮدﻛﺎر ”ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ” و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎ رﻳﺴﻚ از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻰﮔﺮدد.

دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي داﺧﻠﻰ، ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺮان ﺧﻮدرو و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﭘﻼس ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٨ ، ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

آمار نيروي انسانى شركت ايران خودرو در نه ماهه سال ۱۳۹۸به شرح جدول زير مى باشد:

 ١٣٩٧/٠٩/٣٠  ١٣٩٨/٠٩/٣٠ شرح
 ٥,٨٦٩  ٥,١٨٧ كاركنان رسمى
 ١٤,٨٠٥  ١٥,١٦٢ كاركنان قراردادي
 ٢٠,٦٧٤  ٢٠,٣٤٩ جمع

 

ﭘﺮوژه ﻫﺎ ،ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ شرکت ایران خودرو

اﻟﻒ : ﭘﺮوژه ﻫﺎو ﻃﺮح ﻫﺎ (ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ):

  • اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺗﻮر ٥TUﻳﻮرو ﺑﺮروي ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎي  ٢٠٦ و ٤٠٥ (ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ)
  • ﺑﻬﺒﻮدﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي (٧EF،٧XU،٥TU،٣TU
  • اﻳﺠﺎد ﺧﻂ درﺑﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻰ وﺧﻂ ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻧﺘﺎژ
  • ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻧﻄﺒﺎق ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ DEA روي دﻧﺎﭘﻼس TC
  • ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻰ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﮋو ٣٠١ ( ﻓﺎزاوﻟﻴﻪ)
  • رﺑﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﻮط ﺳﻴﻠﺮو  PVC در ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ
  • ﺑﻬﺒﻮد وﺑﻬﺮه وري ﺧﻄﻮط ﭘﺮس

 

ب : پروژه ها و طرح هايى كه هنوز درآمد عملياتى براى اشركت يجاد نكرده اند:

تاريخ بهره بردارى درصد پيشرفت تاريخ شروع شرح
 ٩٩/٠١/٣١  ٨٠ ٩٦/١٠/٠١ بهبود HSE و ارگونوم ى سالن هاي توليدي
 ٩٨/١٢/٢٩  ٨٦ ٩٥/١١/٠١ نصب سيستم فرمان برقى روي پلتفرم ۲۰۷ p
 ٩٩/٠٢/٣١  ٦٢ ٩٨/٠١/١٧ توسعه و انطباق گيربكس اتوماتيك DEA روي دناپلاس  TC
 ٩٨/١٢/٢٩  ٧٠ ٩٧/٠٦/٠١ انطباق موتور ٥TUيورو برروي پلتفرم هاي ۲۰۶ و ۴۰۵
 ٩٩/٠٣/٣١  ٧٥ ٩٦/١٠/٠١ سقف پانوراما خودروهاي پروژه ۲۰۷

 

نقشه راه توليد محصولات گروه ايران خودرو در سال ١٣٩٨

دستگاه سايت هاى توليدى
 ١٦٤,٣٣٠ ايران خودرو
 ٢٥,٠٠٠ ايران خودرو خزر
 ٢٠,٣٠٠ ايران خودرو كرمانشاه
 ٤٧,٨٠٠ ايران خودرو تبريز
 ١٥,٤٥٠ ايران خودرو فارس
 ٨,٠٠٠ ايران خودرو ديزل
 ٨,٠٠٠  ايران  خودرو فردا
 ٩١,١٢٠ ايران خودرو خراسان
 ٣٨٠,٠٠٠ جمع

 

 

دانلود گزارش صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ شرکت ایران خودرو

 

همچنین بخوانید :

آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

آموزش الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال بورس

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.