آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

نکته : این اطلاعات از گزارش ۹ ماه سال ۹۸ شرکت شستا که در سامانه کدال منتشر شده استخراج گردیده است و در آینده جداول مالی و مدیریتی نیاز به بروزرسانی دارد و نمی تواند ملاک عمل باشد.


آشنایی با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

معرفی شرکت شستا :

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺷﺴﺘﺎ) ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻮريﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪاي ﻛﺸﻮر و ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ در راﺳـﺘﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺗﻴﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر ﻛﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎزﻣـﻨﺪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪرﻳـﺰي دﻗـﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﭘﺮﺑﺎزده ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ارزش ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ISSA) در ﭼـﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲداﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزش داراﺋﻲﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ٢٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﻲ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﻮرخ ۸۰/۰۲/۱۹ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ آﮔﻬﻲ ﺷﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺷﺴﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺳﻮدآوري و ارزش اﻓﺰوده ﺣﺪاﻛﺜﺮي در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوز ﭘﺲ از ٣٤ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺷﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و اﻓﻖﻫﺎي آرﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻲرود ﺗﺎ در آﻳﻨﺪهاي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮاز اول در ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.

 

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :

آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

 

موضوع فعالیت شرکت شستا :

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم)، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖـ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ (ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و (… و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﻮاع ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

١- ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻬﺎمﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و ﺧﺎرج از ﺑﻮرس (اوﻟﻮﻳﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮرﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ).

٢- ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﮕﺎهـ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي.

٣- ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ.

٤- آﻣﺎدهﺳﺎزي و ورود ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار.

٥- ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﺠﺎري.

٦- اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت.

٧- اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ.

٨- اﻳﺠﺎد ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ.

٩- اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.

١٠- اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻻزم و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ :

آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

 

فعالیت در ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺻﻠﻰ شرکت شستا

ﺷﺴﺘﺎ در ٨ ﺻﻨﻌﺖ اﺻﻠﻲ ذﻳﻞ ﺣﻀﻮر دارد و ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ را دارد.

 • ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
 • دارو
 • ﻣﻌﺪنﺳﻴﻤﺎن
 • ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
 • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ (ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ)
 • ﻣﺎﻟﻲ (ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚ و ﺑﻴﻤﻪ)
 • داﻣﭙﺮوري

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺴﺘﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺷﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﺳﻠﻮﻟﺰي، ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارد، ﻟﻴﻜﻦ ﺟﺰء ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺻﻠﻲ ﺷﺴﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارزش ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد) ﺻﻨﺎﻳﻊ ذﻳﻞ ﺣﻀﻮر دارد:

ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ

 • ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 • ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻣﻌﺪن

 • اﻛﺘﺸﺎف و ﭘﻲﺟﻮﻳﻲ
 • اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﺤﺼﺎل
 • ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 • ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار

دارو

 • ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ- داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن (ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن)
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ دارو
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ (ﻗﺮص، ﻛﭙﺴﻮل، ﺷﺮﺑﺖ، وﻳﺎل، آﻣﭙﻮل، ﭘﻤﺎد و ﻛﺮم)
 • ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ (واردات و ﺻﺎدرات دارو و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ)
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داروﺧﺎﻧﻪ

داﻣﭙﺮورى

 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﺎو ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮم و ﺟﻨﻴﻦ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه
 • ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
 • ﭘﺮورش ﺗﻠﻴﺴﻪ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻰ (ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ)

 • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ (ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮي، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ)
 • ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ اي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ
 • ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺑﻨﺪري
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ

 

 ﺳﻴﻤﺎن

 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن و ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ
 • ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
 • ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش
 • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 • ﻋﻤﺮان

 

 ﻣﺎﻟﻰ

 • ﺑﻮرس
 • ﺑﺎﻧﻚ
 • ﺑﻴﻤﻪ

 

 ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت

 • ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻧﺴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 

ماموریت شرکت شستا :

ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ارزش ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﻔﻮي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻓﺮاﻣﻠﻲ،راﻫﺒﺮدي، ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس، داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن، ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻔﻜﺮ راﻫﺒﺮدي، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﺳﻮدآوري ﭘﺎﻳﺪار، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ، ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ داراﻳﻲﻫﺎ، ارﺗﻘﺎي ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ، ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ و زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻري، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﻴﻦﭘﺮوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت روزآﻣﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﺎريﺳﺎزي اﻳﺪهﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﻼق

 

راهبردهای شرکت شستا :

اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻨﮕﺎهداري و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ

ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ارزش، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺪف و ارﺗﻘﺎي ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ داﺧﻠﻲ

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ  اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

 

ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى ﺷﺮﻛﺖ

آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

 

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ٢٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺳﺎل ١٣٦٥ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ١٣٩٨ ﻣﻌﺎدل ٠٠٠،٨٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول زﻳﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ و رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه آن ﻃﻲ ١٥ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺴﺘﺎ از ﺳﺎل ١٣٦٥ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ٣١/٣/١٣٩٤ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ٩٧٣،٤ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ (ﻣﻌﺎدل ٨,١٢ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ) ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪي و ﻣﺒﻠﻎ ٩٢٨،٢٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل (ﻣﻌﺎدل ٨,٥٨ درﺻﺪ) ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﺪه، و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٠٠،١١ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(ﻣﻌﺎدل ٥,٢٨ درﺻﺪ) از ﻣﺤﻞ اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ٢٩/٠٣/٩٨ و ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره ٥٣١٥٣/١٢٢ ﻣﻮرخ ٠٤/٠٦/٩٨ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ٠٠٠،٣٩ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ٠٠٠،٨٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎره ٢١٧٠٥ ﻣﻮرخ ٣١/٠٦/٩٨ اﻋﻼن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)

 

. اطلاعات مربوط به تركيب نيروى انسانى شركت اصلى 

نه ماهه منتهى به ۲۹/۱۲/۹۸ سال مالى منتهى به ۳۱/۰۳/۹۸ مقطع تحصيلى
جمع قراردادى رسمى جمع قراردادى رسمى
 ٥  ٥  ٠  ٥  ٥  ٠ دكترى
 ٣٨  ٣٢  ٦  ٢٨  ٢٢  ٦ فوق ليسانس
 ٢٢  ١٠  ١٢  ٢٠  ٨  ١٢ ليسانس
 ٦  ٥  ١  ٦  ٥  ١ فوق ديپلم
 ١٣  ٧  ٦  ١٣  ٧  ٦ ديپلم
 ٤  ٢  ٢  ٤  ٢  ٢ زيرديپلم
 ٨٨  ٦١  ٢٧  ٧٦  ٤٩  ٢٧ جمع

 

جدول مذكور نشان ميدهد كه ساختار تحصيلاتي نيروي انساني شستا به سمت بهرهمندي از نيروهاي تخصصي با مدارج عاليه حركت كرده است؛ قريب به پنجاه درصد از نيروي انساني داراي مدرك دكتري تخصصي يا كارشناسيارشد هستند كه از اين نيروها در بخشهاي تخصصي و راهبردي و فرآيندهاي مربوط به سرمايهگذاريها، بررسي و تحليل فرصتها، انجام برنامهريزيها و مطالعات استراتژيك و همچنين راهبري و نظارت تخصصي بر هلدينگها و شركتها در سطح مديران و كارشناسان ارشد استفاده ميشود.

 

ﮔﺰارش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ شستا

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، ﻻﺟـﺮم، ﺑـﺎ اﻧـﻮاع رﻳﺴـﻚﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﺎزار( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم، ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟـﺖ و…)، رﻳﺴـﻚ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧـﺮخ ﺑﻬﺮه (اﻋﻼم ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي)، ﺗﻮرم و رﻳﺴﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ اﻳﻦ رﻳﺴﻚﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. رﻳﺴﻚﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ اوﺿـﺎع ﻛﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺑـﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﻫﻠـﺪﻳﻨﮓﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺘـﻪ رﻳﺴـﻚ، ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﭘـﺎﻳﺶ رﻳﺴـﻚ ﺷﺴـﺘﺎ و ﻛﻤﻴﺘـﻪ رﻳﺴﻚ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺷﺴـﺘﺎ، ﺣﻮزهﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮزهﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﺷﺴﺘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎي زﻳـﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

رﻳﺴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ شرکت شستا

ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از رﻳﺴﻚﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه اﺟﺮا ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲﮔـﺬارد. رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت، رﻳﺴﻚ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، رﻳﺴﻚ ﺣﻘـﻮﻗﻲ، رﻳﺴـﻚ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ و رﻳﺴـﻚ ﻓﻨﺎوري در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري ﺷﺴﺘﺎ ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺎ و ﺷـﺮﻛﺖـ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻌﻲ در ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دارد.

 

رﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻰ شرکت شستا

ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از رﻳﺴﻚﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﺷﺴﺘﺎ ﻣﻲﮔﺮدد. رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز، رﻳﺴﻚ ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم، رﻳﺴـﻚ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ، رﻳﺴﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، رﻳﺴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮد و رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارزش داراﻳﻲﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﻳﺴﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺻﺪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ و واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن وﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮدارد. اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﮔﺮدد:

 

 • اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻊ، ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﻣﻴﺰان ﺟﺬاب ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ و ورود و ﺧﺮوج وﺟﻮه از ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ارزش ﮔﺮوه و ارزش ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ.
 • اﻓﺰاﻳﺶ/ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺮان ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر.
 • اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻊ و اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺟﺮا.
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺴﺘﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و واﺑﺴﺘﻪ و اﺛﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و وﺟﻮه در دﺳﺘﺮس.

 

رﻳﺴﻚ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز

رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز در دو ﺣﻮزه ﺷﺴﺘﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲﺳﺎزد: درآﻣﺪﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ داروﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ) و ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل(ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺎﭘﻴﻜﻮ) و ﺳﻮد وﻳﮋه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺪﻫﻲ ارزي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻗﺴﺎط وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد.

 

رﻳﺴﻚ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ از ﭼﻨﻴﻦ رﻳﺴﻚﻫﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از رﻳﺴﻚﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ و ﻫﻢ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮد وﻳﮋه و ارزش ﺑﻨﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار و رﻗﺎﺑﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺎت و ﻧﺮخﮔﺬاريﻫﺎي دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.

 

رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ شرکت شستا

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ وﺟﻮه ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎزد. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ در ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪر ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ. ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد:

 • ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ
 • ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 • اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺪﻫﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت وام ارزي

در ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع رﻳﺴﻚﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ (ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه)، رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﻳﺴﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ شرکت شستا

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﺴﺘﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده:

 

 • ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ، ﺻﺤﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
 • اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺎ، اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺶ دورهاي آنﻫﺎ
 • اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮي و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
 • اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ (اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و …)
 • اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري
 • ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲ)
 • ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮوش داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎزاد و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ
 • ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺴﺘﺎ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ و اراﺋﻪ ارﻫﻜﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 • ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﺗﻚﻣﻨﺒﻌﻲ
 • ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻲواﺳﻄﻪ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺧﺮﻳﺪ

 

گزيده اطلاعات مالى شركت اصلى شرکت شستا

 

 ١٣٩٨/٠٣/٣١  ١٣٩٨/١٢/٢٩ شرح
الف) اطلاعات عملكرد مالى طى دوره (مبالغ به ميليون ريال):
 ٥٠،٧٦٨،٥٣٥  ٤٠،٩٠١،٠٧٤ درآمدهاى عملياتى
 ٥٠،٥١٦،١٤٩  ٤٠،٦٧١،٨٩٢ سود عملياتى
 ٣٣،٢٢٢  ٨،٧٨٧ ساير درآمدها و هزينههاى غيرعملياتى
 ٤٥،١٩٢،٣٢٩  ٣٥،٩٥٧،٠١٠ سود خالص 
 ٣٨،٦٣٥،٥٢٢  ٩٨،٤١٦،١٥٥ وجوه نقد حاصل از فعاليتهاى عملياتى
ب) اطلاعات وضعيت مالى در پايان دوره (مبالغ به ميليون ريال):
 ٢٢٩،١٨٨،٧١٧  ٢٠٣،٤٦٩،٣٧٢ جمع دارايىها
 ٨٨،٠٢٩،٥٩٥  ٨٠،٣٥٣،٢٤١ جمع بدهىها
 ٣٩،٠٠٠،٠٠٠  ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ سرمايه ثبت شده
 ١٤١،١٥٩،١٢٢  ١٢٣،١١٦،١٣١ جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):   
 ١٩,٧  %١٨ نرخ بازده داراييها
 ٣٢,٠  %٢٩ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:  
 ٣٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٨٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تعداد سهام 
 ١١٥٨,٨  ٤٤٩,٤ سود واقعى هر سهم ريال
 ١٠٠٠  ١٠٠٠ ارزش دفترى هر سهم ريال

 

 

دانلود فایل PDF گزارش کامل شستا

 

همچنین بخوانید :

عرضه اولیه نماد “غگیلا” در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

آشنایی سود و زیان عملیاتی و غیر عملیاتی در بورس

سهام جایزه در بورس چیست؟ چگونه می توان سهام جایزه را فروخت؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.