آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

آموزش ثبت نام سجام بصورت گام به گام / چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم ؟

 

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬارى ﻣﺮﻛﺰى اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﻳﻪ وﺟﻮه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺧﺪﻣﺖدﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ارﻛﺎن ﺑﺎزار، ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ، و ﻧﺎﺷﺮان، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن (ﺳﺠﺎم) را راهاﻧﺪازى ﻛﺮده اﺳﺖ.

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎى اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ (ﻣﺼﻮب١٣٨٦) و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺮورﻳﺴﻢ (ﻣﺼﻮب١٣٩٤) راه اﻧﺪازى ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ، اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ راه اﻧﺪازى اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻰ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣﻰ از ﺳﻮى اﺷﺨﺎص، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ، ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﺪوده

ﻫﺪف از اراﺋﻪى اﻳﻦ ﺳﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم را ﺷﻜﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﺳﻨﺪ، ﺷﺮح ﻛﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاى ﺛﺒﺖﻧﺎم و وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺠﺎم

ﺳﺠﺎم (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن)، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻳﺸﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ، اﻋﻢ از ﻛﺎرﮔﺰارى، ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و … ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﺪارد.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم سجام ﻛﺮدن در ﺳﺠﺎم، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد :

 • ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 • ﺑﺪون اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺠﺪد از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 • ارﺳﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻨﺎد، ﻣﺪارك، اﻋﻼن، اﺧﻄﺎرﻫﺎ، ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﺷﻤﺎ در ﺳﺠﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
 • ﺗﻐﻴﻴﺮاتاﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 • ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﺻﻼح دﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻋﺎﻳﺪى ﻧﻘﺪى ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب اﻋﻼﻣﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺠﺎم وارﻳﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﮔﺎمﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم سجام

 • وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ
 • ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎ ثبت نام سجام
 • ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﻌﻼم و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى
 • ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ
 • اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺰد ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ
 • ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪار در ﺳﺠﺎم

 

ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺠﺎم

 

١) ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ”ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺠﺎم” در درﮔﺎه دارا ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ: https://profilesejam.csdiran.com/

٢) وارد ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

٣) ارﺳﺎل ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى

٤) وارد ﻛﺮدن ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ

٥) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى

اﻳﺮاﻧﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ

٦) وارد ﻛﺮدن ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺷﺨﺺ

٧) ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪه * * در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه:

١-٧) وارد ﻛﺮدن ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ

٢-٧) اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺪرك اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﺖ

٣-٧) ﺑﺎرﮔﺰارى ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ

 • وﻟﻰ: ارﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺮد
 • ﻗﻴﻢ: ارﺳﺎل ﻗﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ
 • وﻛﻴﻞ: ارﺳﺎل وﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ
 • وﺻﻰ: ارﺳﺎل وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ

 

٨) اﻋﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم سجام

٩) ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﻜﻰ

١٠) ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎى ﺛﺒﺖﻧﺎم

١١) راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

١٢) ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ارﺳﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى

 • اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻮﻓﻖ: ارﺳﺎل ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى
 • اﺳﺘﻌﻼم ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ: ارﺳﺎل ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت

١٣) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ

 • ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ”ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ” و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻌﺒﻪ، آدرس و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ

١٤) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮرى ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ و اراﺋﻪ ﻛﺎرت ﻣﻠﻰ

١٥) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺎﻳﻰ

ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮه، اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮى و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎن

 

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎ در ﺳﺠﺎم

 

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:

١. ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ*

٢. ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻰ*

٣. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺪﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﺪارى

٤. ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﻰ*

٥. ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ

٦. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺣﺴﺎبﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ*

.٧ﺗﻌﻬﺪات*

 • ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺿﺮورى اﺳﺖ.

 

٢– راﻫﻨﻤﺎى ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎ در ﺳﺠﺎم

 

١٢ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٢٢ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺻﻔﺮ اول وارد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى دﻛﻤﻪ ”درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ”، ﻣﻨﺘﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٣٢ وارد ﻛﺮدن ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ، ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى و ﻛﺪ ﻣﻠﻰ

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وارد ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى و ﻛﺪ ﻣﻠﻰ را وارد ﻛﺮده و ﺑﺮ روى دﻛﻤﻪ “ﺗﺄﻳﻴﺪ” ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

٤٢ ﺳﻤﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه

اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”اﺻﻴﻞ” ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺮدى دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.

”ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ” ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻰ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

١  .وﻛﻴﻞ:“ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ وﻛﺎﻟﺖ او را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

٢  .وﻟﻰ:“ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر ﻳﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﻴﺮ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﺪ.

.٣“ﻗﻴﻢ:“ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ذﻳﺼﻼح، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادى را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺠﻮر ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

.٤“وﺻﻰ:“ ﺑﺮاﺳﺎس وﺻﻴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى ﺑﺮاى ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﺮده و ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺻﻴﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ، در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺻﻴﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﻳﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ و وارد ﻛﺮدن ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى دﻛﻤﻪ ”ﺑﺮرﺳﻰ”، در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺒﻼً ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﻐﺎم ”در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ،ﻛﺪﭘﻴﮕﻴﺮى ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.” ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺻﻴﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﺮده و ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻣﺪرك اﺛﺒﺎتﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﺖ را ﺑﺎرﮔﺬارى و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ را وارد ﻛﻨﻴﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﭘﻠﻮد ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢﺗﺮ از ١ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ JPEG، PNG و PDF ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ، ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻛﺪ اﻣﻨﻴﺘﻰ را وارد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎ در ﺳﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد. ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ درج آن در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه و ﺗﺄﻳﻴﺪ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم سجام

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻰ از درﮔﺎهﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻳﺎ آﺳﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻰروﻳﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ثبت نام سجام :

اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ، اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻰ، ﻛﺪﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﺪارى (ﺑﻮرﺳﻰ)، اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﻰ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺨﺺ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺖ.

١) اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ در سامانه سجام:

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻛﺎرت ﻣﻠﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:

 • وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻧﺎم ﭘﺪر، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻛﺪ ﻣﻠﻰ، ﻣﺤﻞ ﺻﺪور و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
 • وارد ﻛﺮدن ﺳﺮى و ﺳﺮﻳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ اﮔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 • ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ١٠ رﻗﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٢) اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻰ سامانه سجام

ارﺳﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴﺘﻰ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد، ﻣﺪارك، اﺧﻄﺎر و اﻋﻼن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮهاﻳﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﭘﺴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ﻣﻠﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١١ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺼﻮب ١٣٩٠ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ) اﺻﻼح ﻧﺸﺎﻧﻰ و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:

 • وارد ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮ، آدرس ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
 • وارد ﻛﺮدن ﺑﺨﺶ، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ، ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﻄﺮارى و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺿﻄﺮارى در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 • آدرس ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﻰ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد) وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 • ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ١٠ رﻗﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ آدرس درج ﮔﺮدد.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٣) ﻛﺪﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﺪارى (ﺑﻮرﺳﻰ)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻣﺖ ﻛﺪﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﺪارى در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺑﺎزار، ﻓﺮﻣﺖ آن ﺟﻬﺖ ورود ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى در ﻫﺮ ﺑﺎزار، اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس/ ﻛﺎﻻ/ اﻧﺮژى-ﺑﺮق) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎى زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:

١- اﮔﺮ ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

٢- اﮔﺮ ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى وارد ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﻣﻠﻰ وارد ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻛﺪ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

٣- اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻌﻼم ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد. ﻧﺤﻮه وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:

 • ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس، ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺷﺨﺺ (ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﻰ وارد ﺷﻮد) و ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻛﺪ ٥ رﻗﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 • ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ، ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻛﺪ ٥ رﻗﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 • ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى ﺑﻮرس اﻧﺮژى و ﺑﺮق، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺷﺨﺺ (ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﻰ وارد ﺷﻮد)، ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻛﺪ ٥ رﻗﻤﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺣﺮف اﺳﺖ.

٤) اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﻰ برای ثبت نام سجام

 • وارد ﻛﺮدن ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﻛﺖ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ٨ ﻛﺎراﻛﺘﺮ و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ١٠ ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 • وارد ﻛﺮدن ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر، ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺳﻤﺖ، آدرس ﺷﺮﻛﺖ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ، دورﻧﮕﺎر، آدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ.
 • اﻓﺮاد ﺑﻴﻜﺎر، ﺧﺎﻧﻪدار و اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٥) اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ برای ثبت نام سجام

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش داراﻳﻰ و ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻮرﺳﻰ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻛﺎرﮔﺰارى ﻛﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

نکته : وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٦) اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ ثبت نام سجام

ﺣﺴﺎبﺑﺎﻧﻜﻰ اﻋﻼﻣﻰ، اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮى از ﻛﺎرﮔﺰار ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ اﻋﻼﻣﻰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:

 • ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن دو ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ را دارد. در ﺻﻮرت وارد ﻛﺮدن دو ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ، اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺮ دو ﺣﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﻜﻰ از دو ﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب ﭘﻴﺶﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب، ﭘﻴﺎﻣﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎب ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد.

 • وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ و ﻛﺪ ﺷﺒﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﺪ ﺷﺒﺎ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ IR اول ﺷﺎﻣﻞ ٢٤ ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب را ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه، ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﻧﻘﻄﻪ و ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎى اﺿﺎﻓﻪ وارد ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت، ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ “ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺠﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.” ارﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
 • ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎى اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت، ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ “ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺠﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.” ارﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
 • ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ، ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻰﺷﻮد.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٧) ﺗﻌﻬﺪات ثبت نام سجام

 • ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻬﺪات را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم او در ﺳﺠﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
 • در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﺑﺘﺪا روى دﻛﻤﻪ “ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻢ، اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪى” ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻰ وارد ﻛﺮدهاﻳﺪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 • ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، دﻛﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪات را زده ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن، وبﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

٧٢ ﺷﺮوع اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم

١) روﻧﺪ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى

روﻧﺪ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻌﻼم در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺳﺠﺎم ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮاى اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ، ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﻛﺪﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﺪارى (ﺑﻮرﺳﻰ) ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺟﺮا ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ. اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪى اﺳﺘﻌﻼم ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮد راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ ﺷﺪه و ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎى ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﺮدد. ﻣﺸﺘﺮى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺳﺠﺎﻣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﺸﺘﺮى ﭘﻴﻐﺎﻣﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎر ٢٤ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى ٦٠دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪداً ﺗﻜﺮار ﻣﻰﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ١٠ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﻌﻼم، ﭘﻴﻐﺎﻣﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮى ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺮمﻫﺎ و زدن دﻛﻤﻪ ذﺧﻴﺮه، روﻧﺪ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد.

اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ١) اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ ٢) اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ

٣) اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮرﺳﻰ (ﻛﺪﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﺪارى) اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.

در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻴﻢ.

اﻟﻒ) اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ در ثبت نام سجام

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﺠﺎم، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻌﻼم ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد. راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ، ﻛﺪ ﻣﻠﻰ، ﻧﺎم ﭘﺪر، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻴﺎت و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد.

 

ب) اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ

اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ از ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮى، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ را ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ. راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ(ﺷﺒﺎ)، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺷﺨﺺ ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد. اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ True ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺺ اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮد را ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ False ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت روﻧﺪ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ دوﺑﺎره آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺲ از ﺳﺠﺎﻣﻰ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻳﺮاﻳﺶ و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮد ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎﻧﻜﻰ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻓﺮد ﺑﻪ روز ﻣﻰﺷﻮد.

 

ج) اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮرﺳﻰ (ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪارى)

اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮرﺳﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد. اﺳﺘﻌﻼم ﻛﺪﻫﺎى ﺑﻮرس اﻧﺮژى از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ Irenex و اﺳﺘﻌﻼم ﻛﺪﻫﺎى ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و ﻓﺮاﺑﻮرس از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد. اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮرﺳﻰ در روﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺷﺨﺺ راﺳﺘﻰآزﻣﺎﻳﻰ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮى ١٠ رﻗﻤﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد.

 

وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺠﺎم

ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى، درﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻜﻰ، اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.

وﻳﺮاﻳﺶ در ﺳﺠﺎم ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻰ و وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﺑﺘﺪا اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ٢ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ:

درﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ، ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ، اﺟﺎزه وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺨﺶﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

درﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ، دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد:

اﻟﻒ) اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ وﺟﻮد دارد.

ب) اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ و وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق، ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼمﮔﻴﺮى و ﺑﺮرﺳﻰ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ روال اداﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺠﺎﻣﻰ و اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻮد.

 

١راﻫﻨﻤﺎى ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺠﺎم

١-١ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺎم

٢-١ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻰ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺣﺘﻤﺎً ﭘﺲ از وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت، دﻛﻤﻪ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.

آموزش ثبت نام سامانه سجام ( راهنمای تصویری )

 

همچنین بخوانید : 

آشنایی بیشتر با سهام شستا (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

عرضه اولیه نماد “غگیلا” در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

آشنایی سود و زیان عملیاتی و غیر عملیاتی در بورس

سهام جایزه در بورس چیست؟ چگونه می توان سهام جایزه را فروخت؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.